OPPDATERT LOGO

Salem er en del av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). For å synliggjøre vår tilhørighet, har vi oppdatert logoen. Se www.nlm.no for mer info om det utstrakte arbeidet som NLM driver i Norge og internasjonalt.


Klikk på filnavn under for innføring i hvordan du skal bruke logo: Bruk av logo.pdf


Logoen kan lastes ned i ulike filformat under. De pikselbaserte filformatene (.png; .jpg; .bmp) kan brukes til skjerm og må ikke forstørres utover den opprinnelige størrelsen; de kan derimot forminskes ved behov. De vektor- baserte filformatene (.ai; .eps; .pdf; .svg) er de som bør brukes til trykksaker, og disse har også muligheten til å forstørres til det uendelige.


Original logo til lys bakgrunn:

Hvit variant av logo til mørk bakgrunn bakgrunn:

ARbeid blant flyktninger

Stavanger opplever en strøm av flyktninger fra mange ulike land; Syria, Afganistan og Egypt for å nevne noen. Vi i Salem oppfordrer våre medlemmer til å ta imot disse med kristen nestekjærlighet.


Flykningene består av både kristne, muslimer og ikke-troende. Vi ønsker å møte flyktninger med Guds ord til omvendelse og frelse, samt støtte og oppmuntre de kristne flykningene som har flyktet fra forfølgelse. 


Derfor har vi startet arbeid blant flyktningene som er kommet til Stavanger. Vi har allerede opprettet god kontakt med flere, mye på grunn av at vi benytter personer i Salem som snakker samme språk.


Vær med å be for at arbeidet skal være frukter! Ønsker du å være med i dette arbeidet eller støtte dette økonomisk? Ta kontakt med IKF pastor Jan Helge Aarseth - epost: pastor.ikf@nlm.no

Uttalelse om medlemskap i Den Norske Kirke

Forsamlingslederne i Salem har kommet med en uttalelse med veiledning om medlemskap i Den norske kirke. Du kan lese teksten under, og laste den ned i pdf-format her.


Om medlemskap i DNK (18. juni 2016)

Kirkemøtet vedtok 11. april i år at en vigselsliturgi for likekjønnede par skal innføres i Den norske kirke. Ved å gjøre dette har Dnk akseptert noe som Bibelen en rekke steder tydelig klassifiserer som synd: Syndige forhold skal kunne velsignes i norske kirker. Dette innebærer også en omdefinering av hva et ekteskap er, det innebærer en avvisning av Bibelens autoritet, og det innebærer at Dnk ikke lenger vil betrakte som synd det som Bibelen kaller synd. Dette vil ha konsekvenser. Dersom det ikke forkynnes tydelig om hva synd er, kan heller ikke det frigjørende evangeliet om Jesus Kristus, død på korset for våre synder og oppstått til vår rettferdiggjørelse, forkynnes klart.


Norsk Luthersk Misjonssambands generalsekretær, leder for NLM Norge og regionlederne har kommet med en uttalelse hvor de bant annet peker på at Dnk har sviktet både sitt eget læregrunnlag og homofile medmennesker. Ordbruken i uttalelsen har i etterkant blitt debattert, men hovedargumentene i uttalelsen har det ikke blitt satt spørsmålstegn ved.


NLM er en misjonsorganisasjon og ikke et trossamfunn. Salem Stavanger er ikke formelt sett en menighet, men en forsamling i en misjonsorganisasjon. NLMs klassiske ståsted i forhold til Dnk har vært at vi er «i kirken, men ikke under kirken». Med dette menes at de fleste misjonsvenner i NLM har sin kirkerettslige tilhørighet til Dnk, men at Dnk ikke har myndighet inn i NLM. Gjennom årene har de fleste misjonsvenner formelt vært medlemmer i Dnk, men samtidig også vært aktive i sin lokale misjonsforsamling. For mange har misjonsforsamlingen i praksis fungert som den enkeltes åndelige hjem, selv om man formelt sett har tilhørt Dnk. Antagelig er de fleste som går i Salem også formelt medlemmer i Dnk.


Forholdet til Dnk vil blant misjonsvenner være variert. Mange har tette bånd til Dnk, har vært aktive både i kirke og på bedehus, og de har et godt forhold til og samarbeid med sin lokale prest. De kan ha en sterk lojalitet til kirken som de har vært en del av i alle år.


Andre har et mye løsere forhold til Dnk og opplever ingen reell tilhørighet til kirken, kanskje utenom ved høytidelige anledninger. Misjonsforsamlingen er det åndelige hjemmet der man opplever tilhørighet, troen næres og man engasjerer seg.


Men etter Kirkemøtets vedtak spør mange seg nå: Er det rett å bli stående som medlem i Dnk, når kirken har vedtatt noe som så tydelig strider mot Guds klare ord og NLMs ståsted?


Vi kan se for oss ulike resonnement som fører til ulike konklusjoner.


For det første, noen kan tenke at det foreligger ikke noe konkret bibelstridig vedtak enda. Kirkemøtets vedtak var at en liturgi for vigsel av likekjønnede par skal utarbeides – men den er ennå ikke innført. Det er først når en liturgi blir vedtatt at det foreligger en ny sitasjon der synd blir fastholdt som godt, og at man dermed bør vente med å handle til vi ser hva liturgien sier.


For det andre, flere vil hevde at det er til skade for Guds rike å melde seg ut hvis en på lokalplan fremdeles har gode arbeidsvilkår for bibelsk veiledning og sjelesorg i Dnk. Det vil svekke alvorlig en god prests stilling hvis alle støttespillerne forsvinner ut som kirkegjengere, medarbeidere eller som medlemmer av råd og utvalg. De vil, antagelig med god rett, si at sentralkirkelige vedtak ikke har så mye å si i vår menighet – slik vi har det nå.


Altså ser vi at det kan være grunner til å opprettholde sitt medlemskap, og det er viktig å vise forståelse for dem som av ulike årsaker ser det tjenlig å fortsatt formelt høre til i Dnk.


Men, samtidig er det også grunner for å melde seg ut av Dnk.   


For det første, selv om en liturgi for vigsel av likekjønnede par ikke er utarbeidet og innført enda, kan noen se det slik at dette kun er en formalitet. Intensjonen er til stede. Kirkemøtets vedtak ligger til grunn, prosessen er i gang og det er bare et spørsmål om tid før liturgien kommer. I realiteten har Dnk allerede vedtatt å innføre noe som Bibelen tydelig kaller syndig. Derfor kan man av samvittighetsgrunner ikke fortsette å stå som medlem av Dnk.


For det andre, noen vil innse at de lokalt har ingen mulighet til å bruke sitt medlemskap på en konstruktiv måte. Å fortsatt engasjere seg i Dnk og målbære et tradisjonelt syn vil bare være symbolmarkeringer uten reell innflytelse. De vil antagelig oppleve situasjonen slik at det har ingen hensikt å fortsette medlemskapet.


Hva vil vi da tilrå våre medlemmer i Salem?


Er det rett å bli stående som medlem av Dnk? Er det galt å melde seg ut? Det som i noen grad skulle kunne kalles galt i denne forbindelse måtte være å stå som medlem av et trossamfunn som man ikke identifiserer seg med og ikke kjenner noen tilhørighet til.


Vi vil i første rekke advare mot en passiv aksept av og stilltiende tilpasning til den nye kirkelige situasjonen. Det er en ny situasjon, og det er vanskelig å finne en parallell som vi kan jamføre oss med. Det maner til ydmykhet og forsiktighet, men ikke passiv oppgitthet. Vi vil derfor oppfordre de av dere som er medlemmer i Dnk til ikke å innta en stilltiende, passiv anerkjennelse av Kirkemøtets vedtak. Aktivismen i forkant av kirkevalget viser at tiden har løpt ut for det passive medlemskapet – medlemmer må tone flagg på en eller annen måte: Enten ved å bruke de plattformer man har som menighetsmedlem, eller ved å melde seg ut av Dnk.


Å melde seg ut er ikke en lett avgjørelse å ta. Å melde seg ut av den kirken der man kanskje er døpt, konfirmert og gift, der man har døpt og giftet bort sine barn, der man har fulgt sine kjære til sin siste hvile, og der man har vært medlem hele livet – bare å vurdere det er smertefullt.


Som vi ser er dette spørsmålet så komplekst at det ikke er lett å gi et klart ja- eller nei-svar. Men vi vil påpeke at den sanne kirke er de mennesker som tror på evangeliet om Jesus Kristus, og som ved troen på han har fått motta syndenes forlatelse. Det er ikke personen som melder seg ut som svikter Dnk. Vedtaket på Kirkemøtet innebærer at det er Dnk som svikter, ikke det enkelte medlem. Det er Dnk som allerede har sviktet ved å forlate sitt fundament, sin tro og sin bekjennelse.


Derfor, har du mulighet for å spille en positiv rolle i en lokal menighetssammenheng, vil vi oppfordre deg til å bruke den for alt den er verd. Opplever du derimot at det er umulig å vinne fram og det er tid for oppbrudd, vil vi oppfordre deg til å melde deg ut av Dnk.


NLM Trossamfunn kan være et alternativ til medlemskap i Dnk. Å melde seg inn i NLM Trossamfunn gir ingen spesielle privilegier for misjonsvennene i NLM, men er et tilbud for de av dere som ønsker en formell, kirkerettslig tilhørighet til organisasjonen. 

Til slutt må det igjen understrekes at det er ikke avgjørende for frelsen hvor man formelt står som medlem. Du som tror på evangeliet om Jesus Kristus, og ved troen på han har fått motta syndenes forlatelse, kan være viss på at du er en del av den hellige, allmenne kirke, de helliges samfunn.

  

Jakob Trodahl,

Pensjonert Forsamlingsleder


Erling Lundeby, 

Forsamlingsleder IKF


Yngve Litleskare Leine, 

Ungdomsleder


ressurser til bibelgruppe

For at en bibelgruppe skal fungere bra er det viktig å ha en avtalt tekst eller tale som danner grunnlaget for samlingen. Dersom du er på jakt etter opplegg som gir en innføring i bibelske skrifter, kan vi anbefale noen gode opplegg i linkene under:

Dersom du er på jakt etter et bibelgruppeopplegg som gir en aller første innføring i kristentroen, kan du laste ned heftet ”Troens land”. Dersom du tenker å mangfoldiggjøre det, er det fint om du avtaler med forfatteren først. Når dere er ferdige med ”Troens land” kan dere fortsette med ”Troens folk”.  Heftet ”Troens konsekvenser” er lager mer for unge ledere som har tilegnet seg en del grunnkunnskaper. Heftet "Fader vår" gir en kort innføring i denne bønnen. Heftet inneholder opplegg for 7. gruppesamlinger. 

Lykke til med bibelgruppa!