DE gode nyhetene

vår gud, vår frelser, vår herre

Evangeliet er de gode nyhetene om Jesus Kristus som kom for å frelse alle som tror på ham og som har tatt imot ham som Herre og Frelser. Dette er det sentrale budskapet i Bibelen og det gjør at den kristne tro skiller seg radikalt fra alle andre religioner. Evangeliet forteller oss nemlig at vi ikke kan gjøre noe for å redde oss selv, men at vi får ta imot Guds nåde gjennom troen på Jesus Kristus. Vi tror at vi av naturen er onde og syndere, og at vi i lys av Guds hellighet ikke fortjener annet enn evig fordømmelse. Vi tror da også at det er kun ved det Jesus har gjort for oss — ved hans liv, død og oppstandelse — at vi kan bli frelst. 


Evangeliet er det eneste håpet for en døende og syndig verden, og alle er kalt til å ta imot dette budskapet. 


Gud er hellig

Den treenige Gud (Faderen, Sønnen og Den hellige ånd) som vi leser om i Bibelen, skapte i begynnelsen alle ting. Gud er allmektig, allvitende og allestedsnærværende. En som hverken har en begynnelse eller slutt. Han har alltid vært, vil alltid bestå, og Han forandrer seg ikke. Han er den eneste sanne Gud, opphøyd over skaperverket, uendelig og udelelig, og står over alle ting. Samtidig er den treenige Gud en personlig Gud som er nær og tilstede i alt og som opprettholder alt! Han er nådig og omsorgsfull, kjærlig og god, rettferdig og sann; og Han er hellig. Dette gjør Ham distinkt og annerledes enn alt annet. Gud elsker rettferd og han hater alt ondt, all urett og all synd som står i opposisjon til ham. Når vi har et sant syn på Gud og Hans hellighet, vil vi med rette se oss selv som syndige skapninger som fortjener Guds dom. 

vi er syndere

Vi er skapt til Guds ære, for å gi Ham ære med alt vi gjør og for å glede oss i Ham. Men hver og en av oss har blitt født men en tildragelse mot synd og ondskap, og lever et liv som er i opprør mot Gud. Når vi lever et liv som er i opprør mot Gud og synder mot Ham, blir vi funnet skyldige foran Gud. Alle tanker, ord og gjerninger som er imot Guds vilje (som vi leser i Bibelen), holder oss ansvarlige foran Ham. I Bibelen finner vi «De ti bud» som åpenbarer Guds hjerte for oss og hvordan vi kan vokse når vi går på Hans veier. Men vi har ikke holdt Guds lov, og vi er dypest sett ute av stand til å følge den. Det er en umulig oppgave, fordi vi av naturen er syndere. Uansett hvor gode vi skulle komme til å bli, så blir vi aldri gode nok i henhold til Guds standard, som er fullkommenhet – siden han selv er fullkommen. Vår manglende evne til å være fullkomne, vår synd og skyld er noe som skiller oss fra vår Gud. Vi har nemlig alle bommet på målet, og vi er funnet skyldige for Guds trone. Gud er ikke forpliktet til å frelse noen som helst og ville gjøre rett i å fordømme oss alle på grunn av vår synd. Men likevel har han, i sin kjærlighet og nåde, sørget for en løsning slik at vi skal kunne komme til rette med ham, og komme til fellesskap med Ham. Gud sendte sin enbårne sønn, Jesus Kristus. 


JEsus kristus frelser

Gud, Faderen, sendte sin sønn Jesus til verden. Han var i begynnelsen hos Gud, før han ble menneske (men fortsatt Gud) og bodde på jorden iblant oss. I sin kjærlighet sendte Gud ham til jorden for å redde oss skyldige syndere, helt uten at vi har gjort oss fortjent til det. Hele Guds fylde hviler i Jesus Kristus, og han er den perfekte representasjon av den usynlige treenige Gud som vi leser om i Bibelen. Jesus, i sin menneskelighet, levde det livet som vi ikke kunne leve. Han levde et liv uten synd, et rettskaffent liv som oppfylte og holdt Guds lov, helt perfekt! I kjærlighet gav han sitt eget liv for oss syndere da han døde på korset. Gud, som er hellig, krever rettferdighet for all synd; Denne dommen tok Kristus på seg selv, Hans blod ble soningen for dem som tror, og slik viste Gud sin rettferdighet. Alle som bygger troen på dette som Jesus gjorde da han sonet vår synd på korset, får sine synder tilgitt og får Jesu rettferdighet. Dette er gode nyheter for oss som tror på evangeliet! Gud ser oss da ikke lengre som skyldige syndere som fortjener straff, men som sine barn — kjøpt fri med Jesu dyrebare blod. Dette kan vi være trygge på, for Jesus stod opp igjen fra de døde — helt fysisk — tre dager etter sin død! Ved dette ble han stadfestet som Guds sønn, som seiret over døden, en gang for alle, for å redde oss. Det er faktisk slik at hver den som tror på ham skal leve om han enn dør. Én dag skal også vi stå opp igjen fra de døde, og om vi tror på ham skal vi få være sammen med ham i himmelen for alltid! 


vend om og tro

Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, og kaller alle mennesker til å vende om fra sin synd og ta imot frelsen i Jesus. Han vil at vi skal bekjenne vår synd og at bekjenne at vi, i oss selv, er ute av stand til å tilegne oss en rett stand for Guds trone. Vi kan ikke selv betale vår evige gjeld; og vi makter ikke selv å bli gjenforent med Gud. Gud kaller deg derfor til å vende om fra din synd og komme til Jesus, til Ham som er den eneste mellommann mellom Gud og menneske. Ved å vende om og komme til Jesus så bekjenner du at du tror på Gud som den eneste sanne Gud; som kom til oss som mennesket Jesus Kristus og levde det perfekte liv som du ikke kunne leve; at han led og døde i ditt sted på korset; at han fysisk stod opp igjen fra de døde og lever i dag; og at han garanterer for ditt håp om frelse! Du tror at Jesus er din Frelser — at han har reddet deg fra den straff som du var skyldig på grunn av din synd. Du tror også at Jesus er din Herre — at du ikke lengre er din egen herre, da han har kjøpt deg deg med sitt blod. Du fornekter deg selv, tar opp ditt kors, og følger ham. 

referanser

GUD ER HELLIG || 1 Mos 1:1; 2 Mos 34:6-7; 5 Mos 4:39; Job 36:4; 42:2; Sal 5:5; 33:13-15; 55:20; 89:15; 102:27; 135:6; 139:1-4, 7-10; 145:17; Ord 11:1; Jes 6:1-7; 55:9; Jer 23:23-24; Hos 11:8-9; Mal 3:6; Rom 3:19; 11:33-36; Heb 1:1-3; 1 Joh 4:8-10; Åpb 22:13


VI ER SYNDERE || 2 Mos 20:1-17; Sal 51:5-6; Jes 43:7; 59:2; Matt 5:48; Rom 3:10, 23; 7:12, 15-23; 8:2-4; 1 Kor 10:31; Fil 4:4; Tit 3:5; Jak 2:10


JESUS KRISTUS FRELSER || Joh 1:14; 11:25-26; 16:11; Rom 1:3-4; 3:21-26; 5:8; 6:10; 1 Kor 15:42-44; 51-56; 2 Kor 5:21; Fil 2:7-8; Kol 1:15-21; 2:9; Heb 4:15; 1 Pet 1:18-21


VEND OM OG TRO || Jes 55:7; Esek 18:30-32; Matt 3:2; Luk 9:23; Apg 3:19, 17:30; Rom 10:9; 1 Tim 2:4; Heb 9:15